De Blankemate

De naam de Blankemate wordt al genoemd in 1350. De plek op een hoogte tussen de toenmalige moerasgebieden van wat nu de Nijbroeker polder is en de mooie zavelgronden van de oeverwallen tot aan de IJssel leende zich uitermate goed voor het stichten van een boerenbedrijf. Eeuwenlang was hier een gemengd bedrijf met akkerbouw, veeteelt en fruitteelt.

Het huidige gebouw stamt uit 1889. In het midden van de 19e eeuw was het goed boeren op deze vruchtbare gronden. Een toenemende bevolking die welvarender werd en hoge prijzen voor vooral de granen leidden tot grote welvaart. Deze rijke tijd ligt reeds lang achter ons . Hoe de gebouwen te behouden en te benutten hoort tot de uitdagingen van deze eeuw. Bij de Blankemate ligt een hoogstamfruit boomgaard. Deze bevat veel verschillende rassen, die in Oost-Nederland in vroeger tijden gebruikt werden en onder druk van toenemende schaalvergroting en veranderende teeltwijzen dreigden uit te sterven. De Noordelijke Pomologische Vereniging heeft hier een collectieboomgaard aangelegd. De eerste oogsten zijn binnen en worden via een mobiele pers tot appel en/of perensap geperst. Op een veld lopen een aantal Bentheimer varkens rond. Ook hebben Willemien en Jetse een grote moestuin. Bij de maaltijd zullen zoveel mogelijk producten van eigen land worden gebruikt.

Opbrengsten van het Eten op IJsselhoeven gaan we besteden aan de afscheiding van het achtererf.

Datums

Willemien en Jetse Hartmans

Blankematerweg 2
Nijbroek 
Welkom op de Blankemate
uit de eigen boomgaard